Kdo vymyslel parní stroj?

a)         James Watt

b)         George Stephenson

c)         Richard Trevithick

d)        Thomas Newcornen

e)         Heron Egyptský

Správná odpověď zní Heron (nazývaný někdy též Hero), a to zhruba o 1600 let dříve, než sestrojil svůj stroj roku 1711 Newcomen.

Heron žil v Alexandrii kolem roku 62 po Kristu a proslavil se především jako matematik a zeměměřič. Byl také vizionářským vynálezcem a jeho aelopile neboli větrná koule představovala první funkční parní stroj. Sestavil mechanismus fungující na stejném principu jako tryskový pohon, v němž se párou pohá­něná kovová koule točila rychlostí 1500 otáček za minutu. K Heronově smůle nikdo nevěděl, k čemu by se jeho vynález dal prakticky použít, a tak byl pova­žován pouze za zábavnou novinku.

Heron ovšem netušil, že již 700 let před ním vyna­lezl korintský tyran Periandros železnici. Dráha zvaná diolkos neboli klouzačka překonávala 6 km širokou korintskou úžinu v Řecku a tvořil ji podklad z vápen­cových bloků, do nichž byly v rozpětí 1,5 m vytesány rovnoběžné drážky. V těchto kolejích pak jezdily vozíky, na něž se nakládaly lodě. Do pohybu je dávaly čety otroků, a vytvářely tak jakýsi pozemní kanál, který zkracoval cestu mezi Egejským a Jónským mořem.

Diolkos se používal asi 1500 let, dokud se kolem roku 900 po Kristu vinou špatné údržby nerozpadl.

Princip železnice pak na dalších asi 500 let zcela upadl do zapomnění, než lidé ve čtrnáctém století při­šli na to, že by se dal použít v dolech.

Historik Arnold Toynbee napsal vynikající pojed­nání, v němž uvažuje, co by se stalo, kdyby se oba vynálezy sešly a umožnily. Řecku vytvořit celosvě­tové impérium, založené na rychlé železniční dopra­vě, athénské demokracii a náboženství podobném buddhismu, které založil Pythagoras.

Heron vynalezl také automat na prodej zboží (za čtyři drachmy Člověk dostal pohárek svěcené vody) a přenosné zařízení určené k tomu, aby vám nikdo nemohl vypít víno, které jste si donesli na večírek.

Napsat komentář